หน้า : .[1]กลับเมนู
ใส่เลขสมัคร  หรือ ชื่อ ที่ต้องการค้นหา     
NO
เลขประ
จำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
อังกฤษ
150
วิทย์
50
คณิต
50
ไทย
50
รวม
300
ลำดับ หมายเหตุ
1  81001 เด็กหญิงธีร์รติมา  ฉ้วนเจริญนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช101.2520.0018.7529.00169.0050
2  81002 เด็กหญิงเบญญาภา  พาหะพรหมสิทธาภัทร์71.2516.0021.2529.00137.5088สำรอง28
3  81003 เด็กหญิงปริชญา  อำมาตย์เอกเทศบาลวัดเสมาเมือง86.2525.0022.5040.00173.7542
4  81004 เด็กหญิงจินดาภา  จินดานานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช121.8823.0022.5036.00203.3811
5  81005 เด็กชายวริศ  สุขจันทร์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช82.5012.008.7534.00137.2589สำรอง29
6  81006 เด็กชายกษิดิ์เดช  ดวงจันทร์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"43.1320.0017.5030.00110.63112
7  81007 เด็กหญิงปราณปริยา  เอียดมีสิทธาภัทร์103.1322.0015.0027.00167.1354
8  81008 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาษรสิทธาภัทร์118.1322.0016.2538.00194.3821
9  81009 เด็กชายชินาธิป  สุชนวัฒนกุลเทศบาลวัดมเหยงคณ์43.1311.0017.5028.0099.63122
10  81013 เด็กหญิงปรีชญา  วรรธนาคมอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"54.3824.0012.5035.00125.88100
11  81014 เด็กหญิงลัลล์ลลิล  อนรรฆจีระพงศ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์91.8825.0020.0041.00177.8839
12  81015 เด็กหญิงสิริธิดาพร  ปานมาศนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช78.7520.0011.2532.00142.0083สำรอง23
13  81016 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุทธิผกาพันพิมพ์มณี48.7516.0021.2530.00116.00107
14  81017 เด็กชายพันธ์ณศิลป์  ศิลปพันธุ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช80.6320.0013.7525.00139.3886สำรอง26
15  81018 เด็กหญิงพรวิภารัตน์  พงศ์รักธรรมอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"106.8821.0021.2529.00178.1338
16  81020 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงเกื้อร.ร.นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช82.5020.0011.2535.00148.7575สำรอง15
17  81021 เด็กหญิงอิฏฐารมณ์  กล้าแท้นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช82.5017.006.2522.00127.7598
18  81022 เด็กชายวุฒิภัทร  เดชะราชนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช67.5024.0020.0027.00138.5087สำรอง27
19  81023 เด็กหญิงกฤษฎ์กานต์  พัฒสุขศรีธรรมราชศึกษา EIP43.1323.0011.2535.00112.38110
20  81024 เด็กหญิงปารมี  มีประสิทธิ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"106.8823.0021.2538.00189.1326
21  81025 เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็ชรไทยพงศ์ศรีธรรมราชศึกษา EIP106.8821.006.2534.00168.1353
22  81026 เด็กชายธนภัทร์  ตันตระวรศิลป์สิทธาภัทร์118.1315.0016.2519.00168.3852
23  81027 เด็กหญิงบุณยวีร์  ลัพธิกุลศานต์ศรีธรรมราชศึกษา EIP131.2522.0017.5032.00202.7512
24  81029 เด็กชายคณาธิป  สมยินดีพิมพ์มณี91.8822.0026.2540.00180.1336
25  81031 เด็กชายชวิน  ผดุงกิจเทศบาลวัดศาลามีชัย118.1323.0030.0039.00210.138
26  81032 เด็กหญิงญาณิศา  สุวรรณสุโขศรีธรรมราชศึกษา EP150.0027.008.7531.00216.756
27  81034 เด็กหญิงดิษยา  มากชุ่มนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช82.5017.0016.2533.00148.7574สำรอง14
28  81035 เด็กชายรามัน  ชินวงศ์เสริมปัญญา78.7520.0020.0030.00148.7576สำรอง16
29  81036 เด็กชายปพนสรรค์  ศรีเมืองศรีธรรมราชศึกษา EP127.5017.0020.0031.00195.5019
30  81037 เด็กหญิงกันติชา  สังข์สวัสดิ์อนุบาลนครศรีธรรมราช”ณ นคร อุทิศ”105.0029.0023.7538.00195.7518
31  81038 เด็กหญิงเขมจิรา  คงละอออนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"135.0019.0013.7532.00199.7513
32  81040 เด็กหญิงเขมิสรา  จิตสกุลชัยเดชตันติวัตร140.6325.0025.0042.00232.633
33  81041 เด็กหญิงนัสวรรณ  บุญญพันธ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"91.8819.0020.0036.00166.8855
34  81042 เด็กหญิงปาณิสรา  นิลครุฑเทศบาลวัดศาลามีชัย63.7519.0016.2531.00130.0095
35  81043 เด็กชายธนกานต์  เป็นเจนจบวัดพระมหาธาตุ91.8821.0018.7531.00162.6360
36  81045 เด็กหญิงเบญญาพร  พรหมจันทร์สิทธาภัทร์93.7525.0025.0037.00180.7535
37  81046 เด็กหญิงอธิชาภรณ์  ภู่ระหงษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"114.3826.0011.2537.00188.6327
38  81047 เด็กหญิงเกจิญา  สระโมฬีอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"112.5022.0010.0033.00177.5040
39  81048 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินวงศ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช71.2514.0015.0035.00135.2591
40  81049 เด็กหญิงอาคิรา  นุชเกษมอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"82.5019.0016.2529.00146.7578สำรอง18
41  81050 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  บุษยากุลสิทธาภัทร์125.6331.0013.7533.00203.3810
42  81051 เด็กหญิงกัญญาภัทร  บุญญวงศ์เทศบาลวัดเสมาเมือง123.7524.0015.0041.00203.759
43  81052 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จบสัญจรสิทธาภัทร์105.0012.0017.5034.00168.5051
44  81053 เด็กชายสุตเมธัส  ปุ๋ยกระโทกนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช80.6326.0018.7538.00163.3859
45  81054 เด็กชายศึกษิต  ณ นครนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช146.2523.0016.2536.00221.504
46  81055 เด็กหญิงวรฉัตร  ดิษฐ์แก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"88.1328.0017.5039.00172.6343
47  81056 เด็กหญิงณิญาพัชญ์  ไล่ชะพิษอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"43.1318.0013.7527.00101.88119
48  81059 เด็กหญิงปาณิศา  เพชรสงเทศบาลวัดมเหยงคณ์75.0023.0023.7530.00151.7571สำรอง11
49  81061 เด็กหญิงตองหนึ่ง  สุขถาวรวัดพระมหาธาตุ71.2522.008.7527.00129.0097
50  81062 เด็กชายขุนพล  มีขวดศรีธรรมราชศึกษา EP103.1319.0012.5035.00169.6349
51  81064 เด็กชายสพล  เพ็ชรสิทธิ์สิทธาภัทร์99.3821.0020.0030.00170.3848
52  81065 เด็กหญิงโศภิตา  แก้ววิหกบ้านทวดทอง69.3816.0015.0033.00133.3892
53  81066 เด็กหญิงกมลรัตน์  คำนวนศิลป์ศรีธรรมราชศึกษา EIP146.2528.0025.0045.00244.251
54  81067 เด็กชายภูมิภัทร  เพชรศรีอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"48.7519.0013.7540.00121.50104
55  81068 เด็กหญิงพลอยปภัส  ลิสวัสดิ์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช69.3822.0023.7537.00152.1370สำรอง10
56  81069 เด็กหญิงภูริชญา  ชูพรหมวัดพระมหาธาตุ80.6315.007.5037.00140.1385สำรอง25
57  81070 เด็กหญิงอริสา  สุวรรณคีรีสิทธาภัทร์54.3816.0015.0026.00111.38111
58  81072 เด็กหญิงทักษพร  สุวรรณชลเทศบาลวัดศาลามีชัย82.5024.0018.7532.00157.2566สำรอง6
59  81073 เด็กชายจักรชัย  ช่อทองนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช105.0022.0015.0030.00172.0044
60  81074 เด็กชายรวิศ  น้อยเจริญอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"120.0010.008.7535.00173.7541
61  81075 เด็กหญิงพรพรรณ  สุวรรณปากแพรกนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช75.0021.0011.2529.00136.2590สำรอง30
62  81076 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีสุขนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช125.6329.0037.5042.00234.132
63  81077 เด็กชายภคิณ  ขับกล่อมส่งนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช99.3817.0011.2534.00161.6362สำรอง2
64  81078 เด็กชายเจมส์ ไมเคิล  ดิกเคอร์สันพิมพ์มณี133.1320.0015.0025.00193.1323
65  81080 เด็กหญิงณิชาภา  เอ่งเส้งนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช35.6315.0018.7519.0088.38127
66  81081 เด็กชายศุภวิชญ์  รักษรเงินวัดประทุมทายการาม61.8818.0016.2528.00124.13102
67  81082 เด็กหญิงพิชญาภา  พานทองอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"101.2521.0020.0040.00182.2532
68  81084 เด็กหญิงจิระประไพ  อินจันทร์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช75.0021.0013.7535.00144.7579สำรอง19
69  81085 เด็กหญิงนันทภัทร  วุฒิมานพอนุบาลนครศรีธรรมราช (ณ นครอุทิศ)41.2514.0010.0012.0077.25130
70  81086 เด็กชายถิร  แซ่เจียวัดสโมสรสันนิบาต75.0022.0015.0042.00154.0069สำรอง9
71  81087 เด็กหญิงอินทร์ปภัสร์  สมวงศ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช108.7522.0023.7538.00192.5024
72  81088 เด็กหญิงดากานดา  หนักแน่นสิทธาภัทร์101.2512.0012.5017.00142.7582สำรอง22
73  81090 เด็กหญิงสุธิสา  ปานทองวัดจันดี90.0021.0012.5039.00162.5061สำรอง1
74  81092 เด็กหญิงพนิดา  สำเนากาญจน์วัดจันดี69.3821.0016.2538.00144.6380สำรอง20
75  81094 เด็กหญิงกีรติกา  ขวัญเมืองวัดจันดี54.3819.0016.2530.00119.63106
76  81096 เด็กหญิงนาบุญ  กัญจนกาญจน์วัดชัน106.8816.0013.7528.00164.6356
77  81097 เด็กหญิงน่านเจ้า ดีเจย  กุนาคำศรีธรรมราชศึกษา EP123.7514.0013.7519.00170.5047
78  81098 เด็กหญิงชุติกาญจน​์  มาถนอมเทศบาลวัดมเหยงค์ณ95.6325.0017.5033.00171.1346
79  81099 เด็กหญิงกรชยาภัสร์  คงปล้องนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช112.5028.0022.5034.00197.0016
80  81100 เด็กชายกฤษตยชญ์  ไพรินทร์เทศบาลวัดมเหยงคณ์114.3829.0013.7540.00197.1315
81  81101 เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วผ่องวัดประทุมทายการาม90.0015.0021.2533.00159.2565สำรอง5
82  81102 เด็กหญิงโยษิตา  มณีผลอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"105.0021.0018.7536.00180.7534
83  81103 เด็กหญิงขวัญดาว  สุวรรณรัตน์เทศบาลวัดใหญ่48.7516.0020.0031.00115.75108
84  81105 เด็กหญิงวรัชญาน์  จิตต์บุรุษศรีธรรมราชศึกษา54.3813.0012.5021.00100.88120
85  81106 เด็กหญิงกัลยกร  ปานสังข์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.2513.0021.2530.00105.50117
86  81107 เด็กชายไกรวิชญ์  ธรรมชาตินานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช76.8823.0025.0035.00159.8864สำรอง4
87  81108 เด็กชายวิศวิท  อุ้ยเว้งเทศบาลวัดมเหยงคณ์138.7522.0023.7533.00217.505
88  81109 เด็กชายวราพง  บุญนองนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช63.7514.007.5021.00106.25116
89  81110 เด็กหญิงรวิพร  เชาวลิตนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช67.5024.0018.7539.00149.2573สำรอง13
90  81111 เด็กชายพงศกร  สาราณีอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"136.8814.0017.5010.00178.3837
91  81112 เด็กหญิงกานต์รวี  ไกรนรานานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช67.5015.0011.2531.00124.75101
92  81115 เด็กชายธรรศ  สุวรรณรัศมีศรีธรรมราชศึกษา EP116.2517.0017.5031.00181.7533
93  81116 เด็กชายศุภกฤต  เพ็ชรแก้วเอกบูรพาวิเทศศึกษา116.2515.0021.2533.00185.5030
94  81118 เด็กหญิงเธียรรัตน์  ลิ่มสมานมิตรเทศบาลวัดเสมาเมือง58.1323.0013.7531.00125.8899
95  81119 เด็กชายฑีฆายุ  นุ่นช่วยวัดพระมหาธาตุ97.5015.0020.0024.00156.5067สำรอง7
96  81121 เด็กหญิงกิรณา  ชูเมืองเทศบาลวัดมเหยงคณ์41.2517.0011.2523.0092.50125
97  81122 เด็กหญิงอัญชัญ  ตรีตรงวัดจันดี71.2519.007.5035.00132.7593
98  81123 เด็กหญิงสุภัสสรา  ภู่เจริญนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช97.5020.0020.0027.00164.5057
99  81124 เด็กชายปรัตถกร  เรืองรัตน์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช91.8820.0022.5029.00163.3858
100  81125 เด็กหญิงบุญญวีย์  จุลภักดีปทุมานุกูล120.0015.0018.7538.00191.7525
101  81126 เด็กหญิงอริสรา  วงค์สุนทรอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"110.6319.0021.2543.00193.8822
102  81127 เด็กหญิงสุพรรษา  สุขมีบริบูรณ์วิทยา116.2518.0018.7534.00187.0029
103  81128 เด็กชายเทพหัสดิณ  วิจิตรไวฑูรย์บริบูรณ์วิทยา120.0021.0026.2532.00199.2514
104  81129 เด็กหญิงนภัสภรณ์  เกล้าถนอมบริบูรณ์วิทยา129.3822.0026.2536.00213.637
105  81130 เด็กหญิงอันนา  สุชาติพงษ์บริบูรณ์วิทยา78.7524.0012.5029.00144.2581สำรอง21
106  81132 เด็กหญิงณิชา  ชูแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.2512.008.7525.0087.00128
107  81133 เด็กหญิงญาดา  สมศักดิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง50.6319.0011.2517.0097.88123
108  81134 เด็กหญิงฟารินดา  จันทราอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"76.8819.0016.2536.00148.1377สำรอง17
109  81137 เด็กชายภัทรดนัย  กุลเพชรกำธรหัวไทร(เรือนประชาบาล)91.8827.0026.2538.00183.1331
110  81138 เด็กหญิงอรฤดี  จันทร์ดีร่อนพิบูลย์วิทยา52.5018.0025.0027.00122.50103
111  81139 เด็กหญิงธนัญญา  ถิ่นนัยธรนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช121.8816.0022.5034.00194.3820
112  81140 เด็กหญิงวรรณวรินทร์ดา  จันทร์ทองเทศบาลวัดเสมา45.0021.0013.7541.00120.75105
113  81141 เด็กหญิงชญานิศ  พรหมดนตรีนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช95.6320.0016.2529.00160.8863สำรอง3
114  81144 เด็กชายชยพัทธ์  ศิริคุณอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"121.8818.0016.2532.00188.1328
115  81145 เด็กชายเชษฐไชย  บัวผันอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"118.1324.0026.2528.00196.3817
116  81146 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สุขดวงเทศบาลวัดมเหยงคณ์67.5019.0012.5031.00130.0094
117  81148 เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  ห่อหุ้มศรีธรรมราชศึกษา58.1316.0012.5028.00114.63109
118  81149 เด็กหญิงปิ่ณแก้ว  แป้นแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์52.5031.0021.2536.00140.7584สำรอง24
119  81150 เด็กชายสิริกร  ตรีวิจิตรวัดประทุมทายการาม35.6316.0012.5022.0086.13129
120  81151 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญนาวงค์เจริญวิทย์54.3814.0012.5026.00106.88115
121  81155 เด็กหญิงพิชญะ  เหมทานนท์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"69.3821.008.7530.00129.1396
122  81157 เด็กหญิงวรมน  แก้วแกมจันทร์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"39.3823.0018.7527.00108.13113
123  81158 เด็กหญิงอมลวรรณ  พิมพการอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"71.2525.0022.5037.00155.7568สำรอง8
124  81159 เด็กหญิงธมลวรรณ  ภัสสราภรณ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"45.0013.0011.2536.00105.25118
125  81161 เด็กชายคัมปราชญ์  ภูมีเทศบาลวัดท้าวโคตร69.3818.0028.7534.00150.1372สำรอง12
126  81162 เด็กชายปธานิน  อาคมเวชเซนต์โยเซฟเพชรบุรี45.0021.0015.0026.00107.00114
127  81166 เด็กชายสรวิศ  เตวิชชะนนท์ดรุณศึกษา106.8816.0018.7530.00171.6345
128  81167 เด็กหญิงธัญสิรินทร์  ชะวาจิตรบ้านคลองดิน52.5011.0015.0013.0091.50126
129  81168 เด็กหญิงลลิตา  สิกพันธ์วัดพระมหาธาตุ48.7513.0013.7525.00100.50121
130  81169 เด็กชายชนมภูมิ​  เกตุเกลี้ยง​ศรีธรรมราชศึกษา EIP46.8816.0011.2522.0096.13124