หน้า : .[1]กลับเมนู
ใส่เลขสมัคร  หรือ ชื่อ ที่ต้องการค้นหา     
NO
เลขประ
จำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
วิทย
100
คณิต
100
ไทย-อังกฤษ
สังคม-100
รวม
300
ลำดับ หมายเหตุ
1  91001 เด็กหญิงอังค์วรา  อังศุวัฒนากุลนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช53.753859150.75112
2  91002 เด็กชายนิรัชพงศ์  บุญนุชิตเทศบาลวัดมเหยงคณ์36.253034100.25446
3  91004 เด็กชายนทีตะวัน  ทิพยุทธเทศบาลวัดใหญ่53.756049162.7558
4  91005 เด็กหญิงกวิสราภรณ์  ขนอมวัดสโมสรสันนิบาต58.754062160.7567
5  91006 เด็กหญิงปาณิกา  จุลเลศอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.253054125.25288
6  91007 เด็กชายกิตติธัช  ปฐมกุลวงศ์ราชประชานุเคราะห์556.252054130.25249
7  91008 เด็กชายปรวีร์  ช่วยชูเทศบาลวัดเสมาเมือง67.503253152.50106
8  91009 เด็กชายคมสัน  แซ่เตี้ยวนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช56.258057193.255
9  91011 เด็กชายฐกร  นนทภักดิ์สิทธาภัทร์55.003261148.00134
10  91012 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ฉวีภักดิ์วัดสโมสรสันนิบาต52.505849159.5070
11  91013 เด็กหญิงภาณุการ์  จงจิตรเทศบาลวัดเสมาเมือง51.253446131.25236
12  91014 เด็กชายวรินทร  สุขเกษมเทศบาลวัดมเหยงคณ์65.003846149.00124
13  91016 เด็กชายภูดิศ  พลเมืองสิทธาภัทร์60.004674180.0017
14  91018 เด็กชายสุไพสิฐ  กาญจนาประดิษฐเทศบาลวัดเสมาเมือง63.753252147.75135
15  91020 เด็กหญิงวรวลัญช์  ส่องเมืองอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"47.505052149.50120
16  91021 เด็กชายภูริภัทร  ยองศรีบ้านโรงเหล็ก48.753053131.75233
17  91023 เด็กหญิงปณิดา  มูลีวัดพระมหาธาตุ66.254655167.2540
18  91025 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  อ่อนเกตุพลวัดประทุมทายการาม45.003055130.00251
19  91026 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขโพธิ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์37.502647110.50388
20  91028 เด็กหญิงประภาภัทร  ชูพร้อมอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"36.253266134.25219
21  91030 เด็กชายศุภฤกษ์  บัวทองนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช63.754664173.7525
22  91031 เด็กชายสิทธิเดช  สังข์ทองเทศบาลวัดเสมาเมือง62.504059161.5061
23  91033 เด็กชายกฤติณ  แต่งอักษรนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช52.505861171.5030
24  91034 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เมืองเทศบาลวัดมเหยงคณ์56.256066182.2516
25  91036 เด็กชายกฤษณกันต์  ดำไซรเทศบาลวัดท้าวโคตร42.504861151.50109
26  91040 เด็กหญิงศิรดา  สมภูมิอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"65.004458167.0041
27  91043 เด็กหญิงญาณกร  ศรีมีชัยเทศบาลวัดเสมาเมือง61.253263156.2587ส15
28  91044 เด็กชายปภาวิน  เพชรฤทธิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง48.753037115.75356
29  91045 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ชื่นกลิ่นหัวไทร(เรือนประชาบาล)43.753646125.75284
30  91046 เด็กหญิงพอเพียง  เอียดไสยอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"72.504073185.5012
31  91047 เด็กชายพนธกร  ไชยศรีมาลย์เทศบาลวัดศาลามีชัย66.252062148.25131
32  91050 เด็กหญิงสวรินทร์  พันธมนัสโสภาเทศบาลวัดศาลามีชัย63.754858169.7532
33  91051 เด็กหญิงกัญปาลินทร์  มัชฌิมวงศ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"46.254259147.25141
34  91052 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พันธ์มาศเทศบาลวัดเสาธงทอง46.253248126.25277
35  91053 เด็กชายนันทพงศ์  บัวเพ็ชรเทศบาลวัดศาลามีชัย52.504246140.50173
36  91054 เด็กหญิงนันทนัช  วิปุลากรอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"42.502642110.50385
37  91055 เด็กชายกฤตพัจน์  ดีมากศรีธรรมราชศึกษา50.005248150.00116
38  91060 เด็กหญิงพัณณิตา  อินทร์เอียดศรีธรรมราชศึกษา30.00263692.00485
39  91061 เด็กหญิงรินรดา  คงมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย50.003850138.00194
40  91063 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ดุลยกุลพิมพ์มณี41.253658135.25212
41  91064 เด็กชายวรเมท  สุขประเสริฐบ้านปากเชียร46.255241139.25178
42  91065 เด็กชายภาณุวิชย์  ไชยรัตน์ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง67.505854179.5018
43  91066 เด็กชายธนกฤต  ทิณกรวัดพระมหาธาตุ31.25242984.25513
44  91067 เด็กชายพงศพัศ  มากชุมอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ63.753460157.7578ส6
45  91068 เด็กหญิงพิชญธิดา  นพพลวัดโงกน้ำ40.002637103.00430
46  91069 เด็กชายปุริม  สกุลวิโรจน์วัดพระมหาธาตุ50.003849137.00201
47  91070 เด็กชายศิริพงศ์  จารุสิริรังษีนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช46.255437137.25199
48  91071 เด็กหญิงธันยพร  มังคะมณีเทศบาลวัดมเหยงคณ์61.256452177.2520
49  91072 เด็กหญิงณัฐวรา  ยอดระบำอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"50.004235127.00267
50  91074 เด็กหญิงปาณิสรา  สร้างทองดีวัดเขาน้อย61.256267190.257
51  91076 เด็กชายศิวกร  สิวะสุธรรมวัดประทุมทายการาม65.005050165.0046
52  91077 เด็กชายรัฐนันท์  แก้วสองเมืองวัดพระมหาธาตุ67.504443154.5094ส22
53  91078 เด็กหญิงฆรณี  เอียดดำอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"56.253844138.25191
54  91080 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาลีเทศบาลวัดเสมาเมือง58.755276186.7510
55  91081 เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีสว่างวัดประทุมทายการาม56.256864188.259
56  91082 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สองทิศเทศบาลวัดเสมาเมือง48.752642116.75349
57  91083 เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่วยเมืองวัดพระมหาธาตุ52.503055137.50198
58  91084 เด็กหญิงอัยยะดา  สายชลบ้านทวดทอง21.25202667.25538
59  91086 เด็กหญิงชาลิสา  บุญโอภาศวัดพระมหาธาตุ52.504467163.5051
60  91089 เด็กหญิงณัฐณิชา  เสือคำเทศบาลวัดศาลามีชัย45.004655146.00146
61  91090 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทองขจรพิมพ์มณี57.504853158.5075ส3
62  91091 เด็กหญิงณัฐภัทร  พรหมมาเทศบาลวัดมเหยงคณ์42.502840110.50384
63  91092 เด็กหญิงสุวัพิชชา  กลับดีนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช50.003851139.00184
64  91093 เด็กชายเมธาสิทธ์  สุขศรีบ้านทวดทอง45.003443122.00311
65  91096 เด็กชายนิติธร  กาธรรมณีเทศบาลวัดศาลามีชัย55.003444133.00226
66  91099 เด็กหญิงศิรประภา  โมราศิลป์พิมพ์มณี51.253050131.25238
67  91101 เด็กหญิงกันตพัฒน์  สร้อยรักวัดพระมหาธาตุ42.50282797.50464
68  91102 เด็กหญิงกฤตมุข  ชิณศรีวัดพระมหาธาตุ30.00223991.00492
69  91103 เด็กชายทิวากร  เพ็ชรเสนวัดเขาขุนพนม48.753833119.75328
70  91104 เด็กชายกนกพิชญ์​  บุญปราบ​ชุมชนบ้านนาวา38.75164094.75475
71  91105 เด็กชายอภิรักษ์  สุขใสวัดนางเอื้อย52.503846136.50204
72  91106 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ช่วยคงเทศบาลวัดเสมาเมือง38.752639103.75426
73  91107 เด็กชายกันตพิชญ์​  บุญปราบชุมชนบ้านนาวา35.003239106.00411
74  91108 เด็กหญิงจิรปรียา  นพรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย51.255255158.2576ส4
75  91111 เด็กชายระภีภัทร  วงศ์พรตสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช58.756245165.7544
76  91112 เด็กหญิงฐิติวรดา  สงอาจินต์วัดพระมหาธาตุ43.753640119.75329
77  91114 เด็กหญิงอิงครัตน์  อนันตเสรีวิทยาเทศบาลวัดเสมาเมือง46.252249117.25347
78  91115 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพชรชนะวัดพระมหาธาตุ51.252445120.25323
79  91116 เด็กหญิงอรชพร  จันทรัตน์วัด พระอานนท์30.00283694.00478
80  91117 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็ชรรัตน์เทศบาลวัดศาลามีชัย42.504049131.50234
81  91119 เด็กหญิงสุพิชญา  เจริญผลอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"43.75203497.75463
82  91121 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญอมรเทศบาลวัดเสมาเมือง53.752448125.75285
83  91122 เด็กหญิงพสชนัน  เพ็ชหอมเทศบาลวัดศาลามีชัย50.003651137.00202
84  91123 เด็กชายนรภัทร  เทวะบุรีศรีธรรมราชศึกษา42.503033105.50413
85  91124 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สินตุ้นเทศบาลวัดเสมาเมือง53.753062145.75148
86  91127 เด็กหญิงวรินรำไพ  นิลกาญจน์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"43.752835106.75407
87  91128 เด็กหญิงมนชนก  รอดบัวทองสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช47.504061148.50128
88  91129 เด็กหญิงเพชรนภา  จันทรชิตพิมพ์มณี41.251249102.25435
89  91130 เด็กหญิงพูนสุข  โบกขระณีเทศบาลวัดมเหยงคณ์45.002843116.00355
90  91131 เด็กชายชนาภัทร  มาศเสมเทศบาลวัดเสมาเมือง53.753439126.75270
91  91132 เด็กหญิงอิสรีย์  เมืองบำรุงอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"42.503055127.50265
92  91134 เด็กชายภัควัฒน์  คงแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"46.252449119.25334
93  91135 เด็กหญิงสาริศา  ห้วยแก้วบริบูรณ์วิทยา33.75123580.75521
94  91136 เด็กหญิงฐานิตา  ห้วยแก้วบริบูรณ์วิทยา35.00182982.00517
95  91138 เด็กชายภูมิภัทร  คงแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"48.75183399.75448
96  91140 เด็กหญิงรวิสรา  ไทรทองคำสิทธาภัทร์61.253858157.2581ส9
97  91141 เด็กหญิงศศิวิมล  พินิจเทศบาลวัดเสาธงทอง55.003059144.00152
98  91143 เด็กชายภคพล  เดชเส้งอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"20.00262167.00539
99  91144 เด็กหญิงสวิตตา  ตั้งสง่าศักดิ์ศรีนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช42.504857147.50140
100  91145 เด็กชายกวีวัฒน์  ชูประสูตรวัดเขาขุนพนม48.756047155.7589ส17
101  91147 เด็กหญิงพชรวรรณ  ใจโปร่งฆังคะทวีศิลป์47.505051148.50126
102  91148 เด็กชายพรประเสริฐ  กาญจณะดีวัดเขาขุนพนม58.755653167.7536
103  91151 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชาติภิรมย์วัดเขาขุนพนม45.003040115.00361
104  91153 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตรีพงศ์วัดเขาขุนพนม33.75144592.75484
105  91154 เด็กชายโกญจนารถ  หมื่นรักอนุบาลเรวดีศึกษา60.004468172.0029
106  91155 เด็กหญิงฉันทนัทธ์  คุ้มสังข์เทศบาลวัดศาลามีชัย37.503648121.50317
107  91156 เด็กหญิงธนัชพร  เวชสารศรีศรีธรรมราชศึกษา43.753651130.75241
108  91157 เด็กหญิงจีรณัฏฐพร  ศักดิ์ศรีบ้านคอพรุ47.503444125.50286
109  91158 เด็กหญิงกัญณ์ฬพัชฒ์  ขำเกิด้เทศบาลวัดเสมาเมือง51.253456141.25168
110  91159 เด็กชายคณิศร  แซ่ขวยเทศบาลวัดเสมาเมือง62.503259153.50102ส30
111  91160 เด็กชายเมธัส  ศรีชนะเทศบาลวัดมเหยงคณ์35.00163182.00518
112  91161 เด็กหญิงไพรวารินทร์  ศรีอารัญอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"47.503655138.50190
113  91164 เด็กชายชาญณรงค์  รู้จำวัดสโมสรสันนิบาต53.752826107.75401
114  91165 เด็กหญิงธปรัชญวรรณ  เชื้อวงจันทร์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"62.507054186.5011
115  91166 เด็กหญิงเมธาวี  ชาญชัยสิทธิกุลร.ร อนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ60.005845163.0057
116  91167 เด็กชายณัฐวัฒน์  แซ่เติ๋นเทศบาลวัดเสมาเมือง53.754859160.7566
117  91168 เด็กชายกิตติกร  ด้วงสังข์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"55.004653154.0098ส26
118  91169 เด็กหญิงพรกนก  สุขบำเพ็ญเทศบาลวัดเสมาเมือง53.754047140.75171
119  91170 เด็กหญิงอรอุมา  ทิพย์อักษรเทศบาลวัดศาลามีชัย70.006858196.004
120  91171 เด็กชายสิริชัย  เหมทานนท์เทศบาลวัดศาลามีชัย60.005257169.0034
121  91173 เด็กหญิงนริศรา  มูณีผลเทศบาลวัดเสมาเมือง42.503442118.50338
122  91174 เด็กหญิงนภิสา  น้อยสกุลเทศบาลวัดเสมาเมือง52.502648126.50273
123  91175 เด็กชายบัณณวิชญ์  ทานทนวัดสโมสรสันนิบาต50.003241123.00304
124  91176 เด็กชายพิริยกร  แก้วเรืองวัดสโมสรสันนิบาต42.50183898.50458
125  91177 เด็กหญิงสลิล  ชูบัวทองเจริญวิทย์41.254458143.25160
126  91179 เด็กหญิงวรพิชชา  สิทธิสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง50.002871149.00125
127  91180 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงวนงามเทศบาลวัดศาลามีชัย47.503853138.50189
128  91181 เด็กชายวิษชญะ  คุณโลกอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"63.754855166.7542
129  91182 เด็กหญิงปริยากร  คุณโลกเทศบาลวัดเสมาเมือง61.255461176.2522
130  91184 เด็กหญิงรติมา  มีปลอดอุดมปัญญาจารย์55.002647128.00260
131  91185 เด็กหญิงอทิตยา  พลสวัสดิ์อนุบาลแสงทอง37.50143687.50503
132  91186 เด็กหญิงณิชานันท์  สมเชื้ออนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"52.503651139.50177
133  91187 เด็กชายธนกฤต  ภักดีวานิชเทศบาลวัดเสมาเมือง52.501866136.50206
134  91188 เด็กชายหัสกูณ  บัวทองอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"65.004448157.0082ส10
135  91189 เด็กหญิงธัญพิมล  กราพงศ์เทศบาลวัดเสาธงทอง51.253055136.25208
136  91190 เด็กชายภควัต  รักขพันธ์เทศบาาลวัดเสมาเมือง62.504854164.5049
137  91191 เด็กชายคาวิน  คาวินพฤกษ์เทศบาลวัดเสมาเมือง52.504465161.5062
138  91193 เด็กหญิงแก้มชิญา  แป้นคงเทศบาลวัดมเหยงคณ์60.005659175.0024
139  91194 เด็กชายธนาเทพ  อุดมสกุลอนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ)66.253445145.25149
140  91195 เด็กหญิงสุนันธินี  รุ่งเรืองศิริโชคชูศิลป์วิทยา57.502453134.50218
141  91197 เด็กหญิงชุตินันท์  สังคปาลดรุณศึกษา28.75204391.75487
142  91200 เด็กชายณฤภัทร  อุ้ยสั้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"55.005255162.0060
143  91201 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ขาวมานิตย์ศรีธรรมราชศึกษา50.003038118.00343
144  91204 เด็กชายสิรวิชญ์  โสภณวุฒิไกรวัดพระมหาธาตุ51.252862141.25169
145  91205 เด็กชายอภิสายธาร  สมเขาใหญ่สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)50.003836124.00296
146  91206 เด็กหญิงสิรินทรา  เพียรอดวงษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์42.502655123.50303
147  91207 เด็กหญิงปุญญดา  นาคบรรจงบ้านบางด้วน21.25223376.25531
148  91208 เด็กชายธีระเดช  คิดชัยเทศบาลวัดท่าโพธิ์42.504036118.50337
149  91209 เด็กชายกวินท์  ว่องเกษฎาศรีธรรมราชศึกษา40.002850118.00345
150  91210 เด็กหญิงวรัชยา  ศรีอาวุธบ้านคลองพังกลาง45.002436105.00420
151  91212 เด็กชายนพัตธร  วงศ์เลี้ยงเทศบาลวัดเสมาเมือง56.254647149.25121
152  91214 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คะสีทองเทศบาลวัดเสมาเมือง57.502665148.50129
153  91215 เด็กหญิงกิ่งทอง  จุฬารักษ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์48.753247127.75263
154  91216 เด็กหญิงภัทรกันต์  สกาวรรณ์สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)32.50203486.50506
155  91217 เด็กชายวรพัทธ์  รัตนบุรีเทศบาลวัดศาลามีชัย68.754455167.7537
156  91218 เด็กหญิงกานต์ธิดา  มัคสิงห์สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)55.004070165.0047
157  91219 เด็กหญิงวริษา  สรรพนิลเทศบาลวัดมเหยงคณ์58.752653137.75196
158  91221 เด็กหญิงวชิรญา  วิจิตรบางนราวิทยา42.502848118.50340
159  91222 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  แซ่กว้านร.รเทศบาลวัดศรีทวี50.004049139.00183
160  91223 เด็กหญิงนภสร  ความสำราญวัดพระมหาธาตุ45.002847120.00326
161  91224 เด็กหญิงขวัญณชพัฒน์  ศรีภักดีวัดพระมหาธาตุ50.004856154.0099ส27
162  91227 เด็กหญิงณพัชญา  รักธรรมเทศบาลวัดเสมาเมือง52.503038120.50321
163  91228 เด็กหญิงกรกันยา  นาคมนต์วัดบ่อล้อ40.002448112.00374
164  91229 เด็กชายฐานุกร  แก้วคงเทศบาลวัดศาลามีชัย61.253052143.25159
165  91230 เด็กชายชลณธิต  ยืนยันเทศบาลวัดใหญ่43.753849130.75240
166  91232 เด็กชายธารากร  ศรีวิจิตรท่าศาลา43.752037100.75443
167  91234 เด็กชายจักรพันธ์  ถนิมกาญจน์วัดประทุมทายการาม46.254251139.25181
168  91235 เด็กหญิงณัฐนรี  สุขสุทธิ์วัดสโมสรสันนิบาต40.002639105.00422
169  91236 เด็กชายกฤษณพงศ์  รัฐแฉล้มวัดพระมหาธาตุ45.004044129.00257
170  91237 เด็กหญิงอิซแนน  อักษรรัตน์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"52.502644122.50309
171  91238 เด็กชายเลิศพิพัฒน์  สุขสุทธิ์วัดสโมสรสันนิบาต27.50223382.50516
172  91240 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญมาเลิศบ้านปากพญา48.753861147.75137
173  91241 เด็กชายนนทกร  จันทร์ลอยเทศบาลวัดศาลามีชัย45.003047122.00312
174  91242 เด็กชายอนันทภัทร  เลือดกาญจนะนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช36.254842126.25275
175  91243 เด็กหญิงชญาณิศา  สุนญภพวัดประทุมทายการาม52.503252136.50205
176  91244 เด็กหญิงกฤตพร  พรหมลักษณ์ศรีธรรมราชศึกษา52.503645133.50222
177  91245 เด็กชายธนินทร์กุล  ธราพรสกุลวงศ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"45.00223198.00460
178  91247 เด็กหญิงวิชญาพร  เกิดขุมทองเทศบาลวัดใหญ่43.756445152.75104
179  91248 เด็กชายพชร  ภู่ผกาวัดนาเหรง43.754040123.75300
180  91249 เด็กหญิงเบญจพร  เพชรรัตน์วัดพระมหาธาตุ40.003450124.00299
181  91250 เด็กชายอดิเทพ  ราชวงศ์เทศบาลวัดศาลามีชัย47.504843138.50186
182  91251 เด็กชายจารุทัศน์  ช้างแก้ววัดเขาน้อย56.253443133.25224
183  91252 เด็กชายวรวรรธน์  พรหมสุวรรณ์ท่าศาลา36.252642104.25425
184  91253 เด็กชายกฤตธนกร  อารีกุลตันติวัตร56.254065161.2563
185  91254 เด็กหญิงกชพร  อนุรักษ์เทศบาลวัดเสาธงทอง37.503053120.50322
186  91255 เด็กชายภีมวัจน์  ศรีนุ่นวัดพระมหาธาตุ51.251844113.25368
187  91256 เด็กหญิงวริศรา  วัตตะสิงห์เทศบาลวัดเสาธงทอง65.001856139.00185
188  91257 เด็กชายกวินภพ  สุขใหม่ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร68.753458160.7565
189  91258 เด็กชายพัทธกานต์  นุ่นรอดอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"36.253435105.25417
190  91260 เด็กหญิงปาณิสรา  ยอดแก้ววัดพระมหาธาตุ43.754033116.75348
191  91261 เด็กชายเมธา  แดงกะเปาอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"37.502841106.50408
192  91262 เด็กหญิงวรรณกร  รัตนาจารย์เทศบาลวัดเสมาเมือง57.505258167.5039
193  91263 เด็กหญิงปวริศา  เหมทานนท์เทศบาลวัดมเหยงคณ์60.005273185.0013
194  91264 เด็กหญิงกมลรส  พูนสุขศิริวัฒนะสิทธาภัทร์62.507255189.508
195  91265 เด็กหญิงภคพร  เพชรใสนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช56.252846130.25247
196  91267 เด็กหญิงภันทิลา  ศรีนวลแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์55.002051126.00281
197  91268 เด็กหญิงณัฐพิมล  เรืองดิษฐ์เทศบาลวัดเสมาเมือง50.003245127.00268
198  91269 เด็กชายศุภณัฐ  เกลี้ยงเกิดเทศบาลวัดใหญ่48.754648142.75161
199  91270 เด็กชายวายุ  แก้วเอียดอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"57.504851156.5085ส13
200  91271 เด็กชายเดโชชัย  ยิ่งยงศรีธรรมราชศึกษา32.502841101.50440
201  91273 เด็กชายกรวุฒิ  พวงเงินวัดเขาขุนพนม50.005454158.0077ส5
202  91274 เด็กชายธนวัฒน์  จันทร์นาคเทศบาลวัดเสมาเมือง51.253253136.25207
203  91275 เด็กหญิงณัฐชยา  นนทองอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"45.002245112.00373
204  91276 เด็กหญิงศรัณย์ญมน  พลเกษตรอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ25.00324097.00469
205  91277 เด็กชายอัครวินท์  พับบำนาญบ้านทวดทอง35.00103277.00529
206  91279 เด็กหญิงโชติกา  ธนะบรรณ์บ้านทวดทอง25.00183073.00534
207  91281 เด็กชายปริญญา  หัสดินเทศบาลวัดเสมาเมือง50.002652128.00262
208  91282 เด็กหญิงณัฐชา  พาหละวัดพระมหาธาตุ32.50224397.50466
209  91283 เด็กหญิงอารียา  บุญผลึกเทศบาลวัดมเหยงคณ์46.253451131.25239
210  91284 เด็กหญิงศศิประภา  เขื่อนสุวรรณ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์32.503039101.50439
211  91285 เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยเพชรนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช50.003449133.00227
212  91286 เด็กชายณฐกร  เพชรรานบ้านทวดทอง36.252451111.25378
213  91287 เด็กหญิงธันย์ชนก  เขียวเล็กชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร36.25163587.25505
214  91288 เด็กหญิงปัทมพร  ร่าเหมวัดพระมหาธาตุ50.005257159.0074ส2
215  91289 เด็กชายศิวัช  วัฒนพรเทศบาลวัดเสมาเมือง67.505279198.501
216  91290 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญล้ำเทศบาลวัดศาลามีชัย62.502671159.5071
217  91292 เด็กหญิงบัญฑิตา  จินุพงศ์วัดพระมหาธาตุ43.753037110.75382
218  91293 เด็กชายก้องกิดากร  กาญจนามัยเซนต์โยเซฟ เกาะสมุย45.002441110.00390
219  91294 เด็กหญิงณัฐมน  หนูแดงอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"22.50303587.50502
220  91295 เด็กหญิงธัญชิตา  บัวแก้ววัดประทุมทายการาม58.755060168.7535
221  91296 เด็กชายณัฐนนท์  อัศวชโนดมตันติวัตร57.502845130.50243
222  91297 เด็กหญิงภิญญดา  เดชะสุรินทร์เทศบาลวัดศาลามีชัย51.253457142.25165
223  91298 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนรัตน์บ้านบางหลวง45.002041106.00412
224  91299 เด็กหญิงภัทรลดา  อินทรสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง26.252848102.25434
225  91300 เด็กหญิงศตพร  เภรีกุลเทศบาลวัดศาลามีชัย52.503847137.50197
226  91301 เด็กหญิงปารณีย์  เสวกวังนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช46.254053139.25182
227  91302 เด็กชายศุภสิน  พูลเพิ่มเทศบาลวัดท้าวโคตร55.002049124.00298
228  91303 เด็กหญิงปุณยนุช  หุพาทิพย์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"47.504259148.50127
229  91304 เด็กชายสิปปะกร  ขุนณรงค์บ้านปากเชียร42.50183898.50459
230  91306 เด็กหญิงฐิติภัสร์  จันทมาศนิธิโชติอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"46.255047143.25158
231  91307 เด็กชายเกณฑสิทฐ์  บุญพันธ์บริบูรณ์วิทยา52.502853133.50223
232  91308 เด็กหญิงรสริน  วัฒนสุขบริบูรณ์วิทยา50.003048128.00261
233  91309 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันไพเราะบริบูรณ์วิทยา32.503449115.50358
234  91310 เด็กหญิงวรรณะษา  คลิ้งคล้ายบริบูรณ์วิทยา41.253056127.25266
235  91311 เด็กชายสิทธิโชค  ชนะแก้วเทศบาลวัดเสาธงทอง67.504458169.5033
236  91312 เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  ชุมศรีบริบูรณ์วิทยา40.003654130.00250
237  91314 เด็กชายอภิวุฒิ  ลิ่มลือชาเทศบาลวัดท่าโพธิ์47.504047134.50215
238  91315 เด็กชายพีรวัส  ขวัญสงบริบูรณ์วิทยา51.255851160.2569
239  91316 เด็กชายวุฒิศิลป์  มีเดชาบริบูรณ์วิทยา33.75224499.75451
240  91317 เด็กชายวฤธ  สายทองแท้บริบูรณ์วิทยา45.002046111.00381
241  91318 เด็กหญิงธัญชนก  ศรีเชยบริบูรณ์วิทยา31.25323497.25467
242  91319 เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนมะโนเทศบาลวัดศาลามีชัย53.752845126.75271
243  91320 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ณ นครบริบูรณ์วิทยา55.002643124.00297
244  91321 เด็กหญิงยุพดี  หงษ์บุญเรืองบริบูรณ์วิทยา45.002442111.00380
245  91322 เด็กชายชิติพัทธ์  วุฒิมานพอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"62.504250154.5095ส23
246  91323 เด็กชายภูริภัทร์  ทองประจักษ์บริบูรณ์วิทยา42.50242490.50494
247  91324 เด็กชายวิวรรธน์  ดุจวรรณบริบูรณ์วิทยา46.252238106.25410
248  91325 เด็กชายญานภัทร  ภิรมย์รักษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"61.253049140.25176
249  91327 เด็กชายวัชรินทร์  กำลังเกื้อบ้านทวดทอง37.50183691.50488
250  91328 เด็กหญิงณิชาภัทร  ชูคงวัดบ่อล้อ37.502448109.50395
251  91329 เด็กหญิงธัญชนก  นพรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง27.50282984.50512
252  91331 เด็กหญิงกานต์รวี  ขาวขำเทศบาลวัดเสมาเมือง57.503865160.5068
253  91332 เด็กหญิงรุ่งไพรินทร์  พันธ์นิตย์เทศบาลวัดเสาธงทอง45.003446125.00291
254  91333 เด็กหญิงกิตติญาพร  ศรีทองบ้านชะอวด50.004454148.00132
255  91334 เด็กหญิงอาทิตยาพร  ศักดิ์เศรษฐ์รร.วัดพระมหาธาตุ45.003645126.00279
256  91335 เด็กชายพุทธิพงค์  ชลมุณีเทศบาลวัดเสาธงทอง43.752456123.75301
257  91336 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เวียงพัฒนาเจริญวิทย์28.75164387.75500
258  91337 เด็กชายชัดเจน  มีเค็งศรีธรรมราชศึกษา EIP38.753450122.75307
259  91338 เด็กหญิงณิชานันท์  สินสาครเทศบาลวัดเสาธงทอง50.001437101.00442
260  91339 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชำนาญแป้นดรุณศึกษา252.503853143.50155
261  91340 เด็กหญิงภูษิตา  เดชวัฒน์เทศบาลวัดเสาธงทอง43.752046109.75393
262  91341 เด็กชายเจษฎา  วรรณสุขอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"32.50104486.50507
263  91342 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  จันทมาศเทศบาลวัดเสาธงทอง48.752450122.75308
264  91343 เด็กหญิงทิตชญา  วุฒิมานพนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช62.506867197.502
265  91344 เด็กหญิงปิ่นมณี  รัตนอุบลเทศบาลวัดศรีทวี52.502648126.50274
266  91345 เด็กหญิงฐานิจดา  เจยาคมกุลวดีศึกษา40.00203898.00461
267  91346 เด็กหญิงณฐพร  จิตติศักดิ์วัดพระมหาธาตุ38.752643107.75403
268  91347 เด็กหญิงพัทธมน  นพรัตน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์52.502244118.50339
269  91348 เด็กหญิงชนิษฐา  มานะจิตต์เทศบาลวัดเสาธงทอง31.25264097.25468
270  91349 เด็กหญิงพาขวัญ  จิตต์ณรงค์นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช52.505261165.5045
271  91351 เด็กหญิงสุธิดา  หยู่ทองคำบ้านวังลุง38.752640104.75424
272  91352 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองศรีเเก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"61.253248141.25167
273  91355 เด็กหญิงกชพรรณ  พุ่มมณีเทศบาลวัดเสมาเมือง61.253665162.2559
274  91356 เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูมีเทศบาลวัดศาลามีชัย32.503648116.50353
275  91357 เด็กชายรัชพล  ปลอดใจดีเทศบาลวัดเสมาเมือง60.004050150.00117
276  91358 เด็กชายคมเกล้า  จันทร์ทองวัดพระมหาธาตุ60.004640146.00145
277  91359 เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสนคำนึงเทศบาลวัดมเหยงคณ์45.003054129.00258
278  91360 เด็กหญิงลลดา  ขวดแก้ววัดนาเหรง46.253649131.25237
279  91361 เด็กชายภานุรัตน์  บุญทองเทศบาลวัดมเหยงคณ์52.502454130.50244
280  91362 เด็กหญิงกชกร  ยางธิสารเทศบาลวัดมเหยงคณ์46.252446116.25354
281  91364 เด็กชายชวโรจน์  บุญวรรณาวัดพระมหาธาตุ56.254063159.2573ส1
282  91365 เด็กหญิงจิตราภรณ์  พรหมจันทร์อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ40.003050120.00327
283  91366 เด็กหญิงสุวพิชญ์  ชูศรีเทศบาลวัดศาลามีชัย40.003458132.00232
284  91367 เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วจันทร์ทองหัวไทร(เรือนประชาบาล)58.753651145.75147
285  91368 เด็กหญิงปุลพร  พูนจันทร์หัวไทร(เรือนประชาบาล)45.002647118.00344
286  91369 เด็กชายศุภณัฐ  มาหาชนเทศบาลวัดมเหยงคณ์35.00164899.00454
287  91370 เด็กหญิงสุภัทรวดี  มณีนิลดรุณศึกษา66.255076192.256
288  91372 เด็กหญิงญารินดา  ตั้วแฮพิมพ์มณี30.0084078.00527
289  91373 เด็กหญิงปัญญาพร  ขาวแดงเทศบาลวัดศาลามีชัย47.503651134.50216
290  91374 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ไข่ทองเทศบาลวัดศาลามีชัย45.003047122.00313
291  91376 เด็กหญิงวรรณิษา  หอมประสิทธิ์ชูศิลป์วิทยา26.25223179.25525
292  91378 เด็กชายศรวัสย์  พาลีวลเทศบาลวัดเสมาเมือง48.752441113.75365
293  91379 เด็กชายพิชยดลย์  เพ็ญพงศ์เทศบาลวัดเสาธงทอง51.254662159.2572
294  91380 เด็กหญิงพบพร  แป้นดวงเทศบาลวัดศาลามีชัย60.001857135.00213
295  91381 เด็กชายวีรภัทร  คชินทรเทศบาลวัดศาลามีชัย40.003645121.00319
296  91382 เด็กชายธนกฤต  เนินพรหมเทศบาลวัดมเหยงคณ์65.004042147.00142
297  91383 เด็กหญิงวรวรัญญ์  พาแกดำวัดพระมหาธาตุ31.25183483.25514
298  91384 เด็กหญิงพิมพรรณ  วิสกรรมจรเทศบาลวัดเสาธงทอง30.00222577.00528
299  91385 เด็กหญิงลลิตา  มีเสนเทศบาลวัดเสมาเมือง53.753858149.75118
300  91386 เด็กหญิงกมลนัทธ์  คำนวนกิจเทศบาลวัดมเหยงคณ์47.502855130.50245
301  91387 เด็กชายวงศกร  เทพวารินทร์เทศบาลวัดศาลามีชัย62.504055157.5079ส7
302  91388 เด็กชายภูรินทร์รัตน์  ฤดีอดินันท์วัดพระมหาธาตุ26.25202773.25532
303  91390 เด็กหญิงปุญญิสา  ธนะศรีเทศบาลวัดเสมาเมือง48.754252142.75162
304  91392 เด็กชายณัฏฐ์คณิน  เฉลิมวรรณศรีธรรมราชศึกษา50.002437111.00379
305  91393 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พริกบุญจันทร์เทศบาลวัดศาลามีชัย52.503654142.50163
306  91394 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใจบุญเทศบาลวัดมเหยงคณ์63.752060143.75153
307  91395 เด็กหญิงชริษา  ไชยรัตน์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"33.754455132.75228
308  91396 เด็กหญิงศิรินาถ  นุสุขเทศบาลวัดเสมาเมือง32.503047109.50394
309  91397 เด็กชายจิรายุ  ทองอ่อนวัดพระมหาธาตุ32.50303193.50479
310  91398 เด็กหญิงโยษิตา  กาญจนวิเศษเทศบาลวัดมเหยงคณ์41.253449124.25295
311  91399 เด็กหญิงนัจญมา  จิตรบรรทัดบ้านคลองดิน46.252047113.25369
312  91403 เด็กหญิงเนตรฑิรา  พุทธพฤกษ์วัดเขาขุนพนม38.752045103.75427
313  91404 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดทองวัดท่านคร48.753238118.75336
314  91405 เด็กหญิงสุพรรษา  เลขพงศ์วัดท่านคร43.753633112.75371
315  91406 เด็กหญิงณัฐกุล  พานิชสิทธาภัทร์53.753658147.75136
316  91407 เด็กหญิงสุชาดา  สุชาติพงศ์สาธิตเทศบาลตำบลหินตก56.252258136.25210
317  91408 เด็กหญิงนวรัตน์  เกื้อกูลสาธิตเทศบาลตำบลหินตก38.75203492.75483
318  91409 เด็กชายรัตภูมิ  จันทร์ไฝสาธิตเทศบาลตำบลหินตก31.25223891.25490
319  91410 เด็กชายญาณศรณ์  กวีวงศ์ประวัตินานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช45.004030115.00360
320  91413 เด็กหญิงมุกสิริ  บุญลืออนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"32.50263795.50473
321  91414 เด็กชายพิชญะ  หนูทิมเทศบาลวัดเสมาเมือง61.253458153.25103
322  91415 เด็กหญิงปิยธิดา  กองสุขสาธิตเทศบาลตำบลหินตก33.75183889.75496
323  91417 เด็กชายปวริศ  เพชรทองบ้านห้วยไทร46.253644126.25276
324  91421 เด็กหญิงพัชร​ี  พูลทวีวัดพระมหาธาตุ43.752855126.75272
325  91422 เด็กชายฉันทวัฒน์  พรมมาวัดหน้าเขา55.004257154.00100ส28
326  91423 เด็กหญิงอนันตญา  รัชพูมาดสาธิตเทศบาลตำบลหินตก46.251846110.25389
327  91424 เด็กหญิงสิริรัตน์  สุวรรณวงศ์วัดพระมหาธาตุ50.004044134.00220
328  91425 เด็กชายณฐพล  ราชสารอนุบาลจังหวัดณ นครอุทิศ31.254430105.25416
329  91426 เด็กหญิงพรสุพพัต  ฉายาวิกเทศบาลวัดเสมาเมือง52.504451147.50139
330  91427 เด็กชายชนะคุณ  คำเอียดวัดพระมหาธาตุ37.50203289.50497
331  91428 เด็กชายคชภัค  ดำแก้วเทศบาลวัดเสาธงทอง51.254255148.25130
332  91429 เด็กหญิงศศิตา  สุวรรณสุทธิ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"31.25243186.25508
333  91430 เด็กชายณัฐชนน  โจมฤทธิ์วัดประทุมทายการาม42.502846116.50351
334  91431 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  แซ่น่าศรีธรรมราชศึกษา32.502649107.50406
335  91432 เด็กชายอะคิโอ๊ะ ลี  เฮนเนลล์เทศบาลวัดศาลามีชัย43.754660149.75119
336  91433 เด็กชายภรัณยู  หนูสอนศรีธรรมราชศึกษา65.004643154.0097ส25
337  91434 เด็กหญิงวรรณพร  ตรีเพ็ชร์เจริญวิทย์32.502444100.50445
338  91436 เด็กชายศิลป์ภิภพ  หนูแก้วศรีธรรมราชศึกษา45.003444123.00305
339  91437 เด็กชายภรัณยู  วิทยาเวชวัดพระมหาธาตุ63.753074167.7538
340  91438 เด็กหญิงกัญญานัฐ  วงษ์หลีสาธิตเทศบาลตำบลหินตก30.003637103.00431
341  91439 เด็กหญิงกานต์นภัส  สินตุ้นเทศบาลวัดมเหยงคณ์40.004651137.00203
342  91440 เด็กหญิงปริญาภัทร  ดะสมุทรเทศบาลวัดเสมาเมือง33.75203790.75493
343  91441 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  วิชัยดิษฐ์วัดพระมหาธาตุ43.752655124.75293
344  91442 เด็กหญิงธันต์ชนก  ทองอนันต์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"37.50263497.50465
345  91443 เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  คงคาวงศ์เทศบาลวัดศาลามีชัย48.753245125.75283
346  91444 เด็กหญิงเกวลิน  พุมดวงเทศบาลวัดใหญ่36.254248126.25278
347  91445 เด็กหญิงอุรัสยา  พัฒนดวงแจ่มเทศบาลวัดเสาธงทอง46.252855129.25255
348  91446 เด็กหญิงวิลาวัณย์  โยธาการวัดพระมหาธาตุ26.25283589.25498
349  91447 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ซุ่นอินทร์เทศบาลวัดศาลามีชัย41.253653130.25248
350  91449 เด็กหญิงศุฑามาศ  ดาราไกรบ้านสำนักใหม่37.503043110.50386
351  91452 เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่ลิ่มเทศบาลวัดเสาธงทอง57.504247146.50144
352  91454 เด็กหญิงรชิรัชช์  นุ่นสองเมืองเทศบาลวัดเสมาเมือง47.502055122.50310
353  91456 เด็กหญิงซันนีย์  วรรณาการเทศบาลวัดมเหยงคณ์56.256255173.2526
354  91457 เด็กชายบุญญพัฒน์  บัวจันทร์วัดพระมหาธาตุ41.253443118.25342
355  91458 เด็กหญิงธิญาดา  อยู่เย็นบ้านทวดทอง40.003233105.00418
356  91459 เด็กหญิงพรรศชนก  สังเกตุเทศบาลวัดมเหยงคณ์51.252057128.25259
357  91460 เด็กหญิงนริศราภรณ์  กุลภักดีบ้านทวดทอง33.751852103.75428
358  91461 เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมลีเทศบาลวัดเสมาเมือง36.251847101.25441
359  91462 เด็กหญิงนาราภัทร  เปาะทองคำนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช53.753067150.75113
360  91463 เด็กหญิงชนิกานต์  อินทรักษ์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"53.754062155.7590ส18
361  91464 เด็กหญิงปิยะพร  สุขจิตต์เทศบาลวัดเสมาเมือง53.752651130.75242
362  91465 เด็กชายพงศกร  จันทร์เลื่อนวัดพระมหาธาตุ48.75163599.75449
363  91467 เด็กหญิงพรกนก  ขันติไชยเทศบาลวัดศาลามีชัย63.753261156.7584ส12
364  91468 เด็กหญิงวิมลณัฐ  จิตรอารีย์วัดสโมสรสันนิบาต45.003045120.00325
365  91469 เด็กหญิงอัญตรินีย์  ราชฤทธิ์บ้านไสพลู41.253648125.25287
366  91470 เด็กชายณัฐพล  สว่างวงศ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์53.753663152.75105
367  91471 เด็กหญิงปารมี  มะลิหอมวัดประทุมทายการาม52.506862182.5015
368  91472 เด็กชายธนธรณ์  ศรีใหม่วัดสโมสรสันนิบาต37.504030107.50405
369  91473 เด็กหญิงนวินชญาน์  สบเหมาะเทศบาลวัดมเหยงคณ์67.505475196.503
370  91475 เด็กชายกษิพิชญ์  สูจิวัฒนารัตน์สาธิตเทศบาลตำบลหินตก63.754646155.7588ส16
371  91478 เด็กหญิงพิชยวัณย์  ทองพิจิตรอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.25223194.25477
372  91479 เด็กชายปภินวิช  เซ่งหิ้นนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช62.502655143.50157
373  91480 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทองวัดพระมหาธาตุ22.50284191.50489
374  91481 เด็กหญิงนภสร  พันธมาศเทศบาลวัดเสมาเมือง37.502445106.50409
375  91482 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณพงศ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช30.00242680.00524
376  91483 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณพงศ์นานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช51.253238121.25318
377  91484 เด็กหญิงธนพร  นวลวาทีเทศบาลวัดมเหยงคณ์32.50303698.50457
378  91485 เด็กหญิงณัฐชยาน์  สุวรรณภักดีเทศบาลวัดเสมาเมือง63.752261146.75143
379  91487 เด็กหญิงชนาภา  นุ่นแก้ววัดไม้เรียง41.254452137.25200
380  91489 เด็กหญิงสุรางคณา  พันธ์พืชบ้านทวดทอง61.254665172.2527
381  91491 เด็กชายจิราวัฒน์  ไตรระเบียบเทศบาลวัดเสมาเมือง47.503436117.50346
382  91492 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  สุภาแดงอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"51.252857136.25209
383  91494 เด็กหญิงปาณัสม์  คงพูลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช43.752444111.75376
384  91495 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไพจิตรวิจารณ์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช45.002642113.00370
385  91496 เด็กหญิงพรนัชชา  ขาวขะวงศ์เทศบาลวัดศาลามีชัย47.502034101.50438
386  91497 เด็กชายภัทรดนย์  บรรจงการเทศบาลวัดท้าวโคตร37.503640113.50366
387  91498 เด็กชายภคพงศ์  ชฎารัตน์วัดพระมหาธาตุ45.002439108.00400
388  91499 เด็กชายพัทธดนย์  สะสมทรัพย์เทศบาลวัดศาลามีชัย43.753438115.75357
389  91500 เด็กหญิงภูลดา  เทวฤทธิ์เจริญวิทย์31.25263390.25495
390  91502 เด็กหญิงชนัญชิดา  กลิ่นหอมร.ร.เจริญวิทย์38.753040108.75398
391  91503 เด็กชายธนกฤต  สังขนุกิจวัดสโมสรสันนิบาต40.002045105.00423
392  91504 เด็กหญิงจิราพัชร  จักกระหวัดเทศบาลวัดศาลามีชัย57.504452153.50101ส29
393  91505 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  นุ่มนวลเทศบาลตำบลท่าแพ47.503443124.50294
394  91506 เด็กหญิงภัคจิรา  พชนะโชติเทศบาลวัดศาลามีชัย56.253845139.25179
395  91507 เด็กหญิงธภัทร  สุขแก้วเทศบาลวัดเสมาเมือง66.255061177.2521
396  91508 เด็กหญิงปิยาพัชร  ซุ่นกี่เทศบาลวัดศาลามีชัย42.503455131.50235
397  91510 เด็กชายนพนารา  บุญขำบ้านทวดทอง38.753447119.75331
398  91511 เด็กชายกวิน  วรินทราเทศบาลวัดท้าวโคตร57.504060157.5080ส8
399  91513 เด็กหญิงฐานิดา  มากสาขาอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"68.754046154.7592ส20
400  91514 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตามพานนท์บ้านบางเนียน48.754244134.75214
401  91516 เด็กชายชยพล  เทพีเทศบาลวัดมเหยงคณ์60.003246138.00193
402  91517 เด็กชายปฐวี  สมพงษ์ราษฎร์นิยมวิทยา20.00262773.00533
403  91519 เด็กหญิงกมนชศร  รัตนะวัดประทุมทายการาม36.253455125.25289
404  91521 เด็กหญิงวินิชา  รามทัศน์บ้านนา48.753634118.75335
405  91522 เด็กชายเตชินท์  ศรีภาวินทร์เทศบาลวัดเสาธงทอง50.004463157.0083ส11
406  91525 เด็กชายทินกร  รักษาชลบ้านกุมแป52.504249143.50154
407  91526 เด็กชายพาคินทร์  ครุฑคงเทศบาลวัดศาลามีชัย40.003035105.00419
408  91527 เด็กหญิงเกศกนก  ชูบุรีเทศบาลวัดศาลามีชัย43.752850121.75314
409  91528 เด็กชายณเดชน์  คู่ประดิษฐ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์33.75283798.75456
410  91531 เด็กหญิงธนภรณ์  ยาประจันเทศบาลวัดเสมาเมือง56.254463163.2555
411  91532 เด็กหญิงปัณณิกา  ภู่ร้อยเทศบาลวัดศาลามีชัย37.502441102.50432
412  91534 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  เพชรมนต์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช52.503654142.50164
413  91535 เด็กหญิงพชรมน  วาสนสิทธิเทศบาลวัดท่าโพธิ์56.253845139.25180
414  91536 เด็กหญิงวรินทร  ชูสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง53.753467154.7593ส21
415  91537 เด็กหญิงจิตรานุช  เเพรกทองวัดมะนาวหวาน58.754468170.7531
416  91538 เด็กหญิงสมาวดี  ชิงเฉื่องเทศบาลวัดมเหยงคณ์50.003860148.00133
417  91539 เด็กชายนนทกร  นาคสุวรรณเทศบาลวัดมเหยงคณ์56.254661163.2554
418  91540 เด็กชายติณณ์  นวลมังสอนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช46.252845119.25333
419  91541 เด็กหญิงกนกพร  หวานดีเทศบาลวัดเสมาเมือง63.755267182.7514
420  91542 เด็กชายชวัลกร  บัวผันดรุณศึกษา51.254258151.25110
421  91543 เด็กชายธินาภัทร  นุ่นทองวัดสโมสรสันนิบาต50.004043133.00225
422  91544 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพริกเทศบาลวัดศาลามีชัย51.253662149.25123
423  91545 เด็กหญิงตะวันฉาย  บุญเจริญวัดเขาขุนพนม37.503640113.50367
424  91546 เด็กชายจิรายุ  นิเวชรัตน์เทศบาลวัดเสมาเมือง56.253856150.25114
425  91547 เด็กชายชิติพัทธ์  ชุมพงศ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์42.503038110.50383
426  91549 เด็กหญิงชนิดาภา  พลัดบุญทองวัดพิศาลนฤมิตร52.503644132.50229
427  91550 เด็กชายรัชพล  ชูภิรมย์เทศบาลวัดเสมาเมือง55.002051126.00282
428  91551 เด็กหญิงพิชญา  เพ็งรัตน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์50.003054134.00221
429  91552 เด็กหญิงปภาวดี  ผลใหม่เทศบาลวัดเสมาเมือง56.253256144.25151
430  91554 เด็กชายสุวรรณเพชร  ม่วงรักษ์วัดพระมหาธาตุ47.502848123.50302
431  91555 เด็กหญิงรวิภา  ก้งเส้งวัดสุวรรณโฆษิต37.50283499.50452
432  91558 เด็กหญิงนฤมล  นุ่นแก้วเทศบาลวัดมเหยงคณ์55.004046141.00170
433  91559 เด็กชายรัชชานนธ์  สายช่วยนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช32.503439105.50415
434  91561 เด็กชายณัฎฐชัย  เงินสยามเทศบาลวัดศาลามีชัย58.755256166.7543
435  91563 เด็กหญิงปัญญพัชร์  ระเบียบโอษฐ์เทศบาลวัดมเหยงคณ์57.503254143.50156
436  91564 เด็กชายณัฐพัชร์  โกรัตนะวัดพิศาลนฤมิตร43.752440107.75402
437  91565 เด็กหญิงนันนภัทร  สุวรรณบำรุงเทศบาลวัดเสมาเมือง52.504046138.50187
438  91566 เด็กหญิงอัญชญานันท์  มาตุการักษ์บ้านทวดทอง33.752443100.75444
439  91567 เด็กหญิงวรัทยา  วงค์ภักดีวัดพระมหาธาตุ46.252432102.25433
440  91568 เด็กชายพงศกร  นุ่นทิพย์วัดจันดี26.25224391.25491
441  91569 เด็กชายทิวากร  โมราศิลป์วัดพระมหาธาตุ30.00203383.00515
442  91570 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มาตตุวงศ์เทศบาลวัดเสมาเมือง48.753242122.75306
443  91571 เด็กหญิงพิมพ์มุกดา  ชูเกิดดรุณศึกษา227.50223685.50510
444  91574 เด็กหญิงสุพิชชา  ทองโอท้าวราษฎร์สงเคราะห์30.002248100.00447
445  91576 เด็กหญิงวันวิสา  ดาราโชติบ้านทวดทอง45.002238105.00421
446  91577 เด็กชายธราธิป  ปุญนุวงศ์เทศบาลวัดท่าโพธิ์56.25121785.25511
447  91578 เด็กชายภัทรพล  นาระคลเทศบาลวัดมเหยงคณ์45.003855138.00195
448  91579 เด็กหญิงสริตา  พงศ์พ้นภัยเทศบาลวัดมเหยงคณ์60.004055155.0091ส19
449  91580 เด็กชายพงศภัค  ระวังวงศ์วัดเขาขุนพนม42.504237121.50316
450  91581 เด็กหญิงวราลักษณ์  มุขวัฒน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์42.502444110.50387
451  91582 เด็กหญิงนงนุช  ชูมณีเทศบาลวัดมเหยงคณ์45.002848121.00320
452  91584 เด็กชายวัชรพล  สุภะเทศบาลวัดศาลามีชัย33.752846107.75404
453  91585 เด็กหญิงธีรนาฎ  สกุลแก้วอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"67.503446147.50138
454  91587 นางสาวญาณิศา  ชลสาครบ้านสวนสมบูรณ์56.254454154.2596ส24
455  91589 เด็กหญิงณัชชา  พรมกัณฑ์วัดพระมหาธาตุ25.00223178.00526
456  91590 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญไกรเทศบาลวัดเสมาเมือง37.503051118.50341
457  91591 เด็กชายภัคพล  สุนทรพบอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"33.75283798.75455
458  91592 เด็กหญิงชณิชา  แวววรรณจิตรท่าศาลา51.255260163.2553
459  91593 เด็กหญิงรุ่งนภา  ชูวาลาเทศบาลวัดศาลามีชัย51.254850149.25122
460  91595 เด็กชายธีทัต  วิทรโถงเทศบาลวัดศาลามีชัย25.00262071.00536
461  91596 เด็กหญิงนลิญา  บริบูรณ์วัดประทุมทายการาม36.253439109.25396
462  91597 เด็กหญิงสุคัมภีรา  ริยาพันธ์บ้านทวดทอง28.75183076.75530
463  91598 เด็กชายธีทัต  ชิวหากาญจน์อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"42.502637105.50414
464  91599 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ผลจรุงอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"58.753854150.75111
465  91600 เด็กหญิงกิติยารักษ์  นุรักษ์วัดประทุมทายการาม37.50203087.50501
466  91601 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมจันทร์เทศบาลวัดเสมาเมือง48.752851127.75264
467  91602 เด็กชายธนากร  เกษมสมพรวัดพระมหาธาตุ45.002638109.00397
468  91603 เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์ศรีวัดพระมหาธาตุ56.252439119.25332
469  91604 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  แก่นสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง50.002650126.00280
470  91605 เด็กชายนราพัฒน์  จินนุพงค์เทศบาลวัดใหญ่36.254647129.25254
471  91606 เด็กหญิงกัลยกร  รองเดชเทศบาลวัดเสมาเมือง62.503666164.5050
472  91607 เด็กหญิงณัฐมน  พรหมกุลดรุณศึกษา53.753453140.75172
473  91608 เด็กชายศิวากร  จันทร์แดงเทศบาลวัดมเหยงคณ์42.503456132.50230
474  91609 เด็กชายนนทพันธ์  ชาญชลเทศบาลวัดท่าโพธิ์33.75222580.75520
475  91610 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลจำนงค์เทศบาลวัดเสมาเมือง36.252652114.25362
476  91611 เด็กหญิงกรณัฐ  ธานีรัตน์เทศบาลวัดมเหยงคณ์52.502270144.50150
477  91612 เด็กหญิงพลอยไพลิน  สร้อยทองเทศบาลวัดท่าโพธิ์43.753656135.75211
478  91613 เด็กหญิงกัลยกร  ขวดทองอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"47.505054151.50107
479  91614 เด็กหญิงปุณยาพร  ขุนพิบูลย์​เทศบาลตำบล​ท่าแพ33.75264099.75450
480  91617 เด็กชายธนากร  ขาวพร้อมร่อนพิบูลย์วิทยา38.752241101.75437
481  91618 เด็กหญิงอาริยา  ทันตะยะกิจเทศบาลวัดศรีทวี28.75244294.75476
482  91619 เด็กหญิงญาดา  รัตนวรรณีเทศบาลวัดเสมาเมือง47.504472163.5052
483  91620 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ปลอดแก้ววัดพระมหาธาตุ51.253447132.25231
484  91622 เด็กชายธุวานันท์  ชีช้างอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"63.753467164.7548
485  91623 เด็กชายธนภูมิ  อักษรสีทธิ์ศรีธรรมราชศึกษา56.253448138.25192
486  91624 เด็กหญิงสุธีธิดา  อินทโชติวัดหน้าเขา25.00184386.00509
487  91625 เด็กหญิงสุพรรณษา  จันทสุวรรณเทศบาลวัดเสมาเมือง41.253049120.25324
488  91626 เด็กชายอัทธนีย์  เยี่ยงกุลเชาว์เทศบาลวัดท้าวโคตร57.503240129.50253
489  91627 เด็กชายกันณ์ภัทร  โตมอญเทศบาลวัดศาลามีชัย55.002644125.00290
490  91629 เด็กชายเขมณัฐ  บัวอ่อนวัดพระมหาธาตุ70.003864172.0028
491  91630 เด็กหญิงภาณุมาศ  จิราสิตบ้านทวดทอง31.25203889.25499
492  91632 เด็กหญิงชวัลรัตน์  รงค์ภักดีเทศบาลวัดศาลามีชัย52.501239103.50429
493  91633 เด็กชายภูรินท์  สิริกุลชาติศรีธรรมราชศึกษา40.002842110.00391
494  91634 เด็กหญิงพิชญา  เกิดสมบัติอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"53.752640119.75330
495  91635 เด็กชายปกาศิต  สมเขาใหญ่บ้านทุ่งครั้ง46.254064150.25115
496  91636 เด็กชายธนภัทร  วัฒนกุลศรีธรรมราชศึกษา40.002050110.00392
497  91637 เด็กหญิงณัฐลดา  เล็กสู่เทศบาลวัดเสมาเมือง30.00183482.00519
498  91638 เด็กชายคชพล  สุขเกษมเทศบาลวัดศาลามีชัย53.755453160.7564
499  91640 เด็กหญิงไอรัตน์  ไตรรัตน์วัดพระมหาธาตุ42.503256130.50246
500  91641 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูกลิ่นสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช55.001841114.00363
501  91642 เด็กชายปิยดนัย  รำพึงนิตย์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช31.25242580.25523
502  91643 เด็กชายปริวิทย์  คุ้มไพรันต์วัดพระมหาธาตุ33.75243996.75470
503  91644 เด็กชายฑศม  ใจสบายอุดมปัญญาจารย์65.005457176.0023
504  91645 เด็กหญิงสิปาง  เงินเจือทองเทศบาลวัดเสมาเมือง52.503052134.50217
505  91646 เด็กหญิงปาณิสรา  ส่งแสงบ้านทวดทอง43.753843124.75292
506  91647 เด็กหญิงรมิตา  บุญรงค์วัดมะนาวหวาน31.25263693.25481
507  91648 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิงหาดสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช38.752855121.75315
508  91649 เด็กหญิงปราวตี  พาหุรัตน์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช46.252643115.25359
509  91650 เด็กหญิงปวริศา  มณีฉายบ้านบางเตย53.753244129.75252
510  91651 เด็กชายโกเศส  คงศรีรัตน์วัดไม้เรียง37.503247116.50352
511  91652 เด็กหญิงพัฒน์รวี  พรหมศาสน์บ้านทวดทอง47.504249138.50188
512  91653 เด็กชายชญตว์  คงยืนเทศบาลวัดศาลามีชัย55.002646127.00269
513  91654 เด็กชายสุรสิทธิ์  บรรลือศักดิ์บ้านทวดทอง23.75144380.75522
514  91655 เด็กหญิงนัฐพิสุทธิ์  จิตรเพชรร.รเทศบาลวัดศรีทวี52.504257151.50108
515  91656 เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วเอียดเทศบาลวัดท่าโพธิ์47.503855140.50175
516  91657 เด็กชายคณินธรณ์  สุวรรณมาลย์ศรีธรรมราชศึกษา62.502850140.50174
517  91661 เด็กชายชยพล  ดลภักดีเทศบาลวัดท่าโพธิ์60.005464178.0019
518  91662 เด็กชายอิทธิกร  ขันเงินวัดสุวรรณโฆษิต56.254067163.2556
519  91664 เด็กชายปัณณธร  นาวิกาวตารชุมชนบ้านบางโหนด47.503039116.50350
520  91665 เด็กหญิงพฤกษารัตน์  บัวเพชร์เทศบาลวัดมเหยงคณ์36.25263496.25471
521  91667 เด็กหญิงสุชาวดี  มีกรณือนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.25163693.25482
522  91668 เด็กหญิงอนวัชชา  แซ่ก้องศรีธรรมราชศึกษา36.25243393.25480
523  91671 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บุญขำบ้านทวดทอง37.502252111.50377
524  91672 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกลี้ยงสงเทศบาลวัดเสมาเมือง35.00204095.00474
525  91673 เด็กชายกิตติวินท์  เจียรมาศอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"40.002250112.00375
526  91674 เด็กชายชญานนท์  หยูทองเกตุชาติศึกษา53.754246141.75166
527  91675 เด็กชายศุภกร  ใจเพียรปทุมานุกูล41.256055156.2586ส14
528  91676 เด็กหญิงแววปราชญ์  ชูผลเทศบาลวัดมเหยงคณ์42.502442108.50399
529  91677 เด็กชายธัชชัย  มฤคีศรีธรรมราชศึกษา50.003643129.00256
530  91678 เด็กหญิงจิรัชยา  เกื้อกาญจน์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช30.00264298.00462
531  91679 เด็กหญิงสุพิชชา  ทิพย์เสภาเทศบาลวัดเสมาเมือง25.00222370.00537
532  91681 เด็กชายตฤบดี  เดชเชียรอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"25.00202772.00535
533  91682 เด็กชายนัทธพงศ์  บุญแนบเจริญวิทย์37.50243495.50472
534  91683 เด็กหญิงปุณยานุช  บุษบงกรดอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"41.25203899.25453
535  91684 เด็กหญิงฬกรกรร  สุขสงค์วัดประทุมทายการาม27.50243687.50504
536  91685 เด็กหญิงกรรฬกร  สุขสงค์วัดประทุมทายการาม35.003037102.00436
537  91686 เด็กชายณัฐดนัย  จันทรสุวรรณเทศบาลวัดมเหยงคณ์45.002643114.00364
538  91688 เด็กชายราติภัทร  ศรีธรรมศักดิ์เทศบาลวัดเสมาเมือง30.00184492.00486
539  91690 เด็กชายศิวกร  รอดแก้วศรีธรรมราชศึกษา32.503446112.50372