หน้า : .[1]กลับเมนู
ใส่เลขสมัคร  หรือ ชื่อ ที่ต้องการค้นหา     
NO
เลขประ
จำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
วิทย
100
คณิต
100
อังกฤษ
50
รวม
250
ลำดับ หมายเหตุ
1  94001 นางสาวธัญวรัตม์  เย็นใจสหกรณ์พัฒนา2902150.0089
2  94003 นายณัฐภัทร  รามแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช425112105.003
3  94004 นายชุติพงศ์  สุขาทิพย์ฉวางรัชดาภิเษก42192788.0017
4  94008 นางสาวปิยะรัตน์  ไม้แก้วฉวางรัชดาภิเษก18171752.0088
5  94010 นายธนปัญ  สามสุวรรณโยธินบำรุง39382299.005
6  94012 นางสาวณัฐวศา  ทับเพชรศรีธรรมราชศึกษา33151462.0067
7  94014 เด็กหญิงสุธาสินี  ทองส่งโสมกัลยาณีศรีธรรมราช34141967.0056
8  94016 นางสาวธัญวรัตน์  ทองใสศรีธรรมราชศึกษา3162158.0077
9  94017 นายสิทธิพงศ์  เพชรรัตน์กัลยาณีศรีธรรมราช32271372.0042ส12
10  94018 เด็กหญิงกชพร  คงศรีนวลกัลยาณีศรีธรรมราช30232679.0035ส5
11  94019 นางสาวศิริวรรณ  ชูบาลตะกั่วป่า”เสนานุกูล”2672558.0078
12  94021 นางสาวณัฐชาดา  ไพโรจน์ขนอมพิทยา44223298.008
13  94022 นางสาวอัญชลี  หัสเกิดร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์2431239.0096
14  94023 นายณับพัชร์  เดชทองกัลยาณีศรีธรรมราช25332179.0034ส4
15  94024 เด็กหญิงนภศร  สังขะเลขากัลยาณีศรีธรรมราช35232280.0029
16  94025 นางสาวสุณัฐณิชา  ทองใสช้างกลางประชานุกูล26131857.0079
17  94026 นางสาวศุภสุตา  พริกคงเบญจมราชูทิศ26192368.0053ส23
18  94027 เด็กหญิงสรัลชนา  ปิดชิดกัลยาณีศรีธรรมราช44242492.0013
19  94028 นายวสุวัสส์  เดชาร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์27182065.0061
20  94029 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเเก้วกัลยาณีศรีธรรมราช28362488.0016
21  94034 นางสาวอินทุอร  รักษาเมืองกัลยาณีศรีธรรมราช493327109.002
22  94035 นางสาวอัญอัญญ์  ด่านสกุลกัลยาณีศรีธรรมราช26212067.0057
23  94036 นางสาววรัทยา  แซ่ลี้เมืองนครศรีธรรมราช2031538.0097
24  94037 นางสาวปิยฉัตร  สุขแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช36331988.0015
25  94038 นายนิติณัทธร์  พรหมเรืองกัลยาณีศรีธรรมราช38332495.0010
26  94039 นายธิติสรณ์  ไชยกำจรกัลยาณีศรีธรรมราช434027110.001
27  94040 นางสาวเขมิกา  ปลอดใจดีกัลยาณีศรีธรรมราช31151965.0060
28  94041 นางสาวกัญญ์วรา  กลับพันธ์กัลยาณีศรีธรรมราช28272883.0024
29  94042 เด็กชายกฤตพรรษ  ปรีชาเมืองนครศรีธรรมราช29261772.0044ส14
30  94043 นางสาวกันยารัตน์  ชูสุทนกัลยาณีศรีธรรมราช37161972.0045ส15
31  94044 นางสาวปวีณ์ธิดา  ยุติธรรมกัลยาณีศรีธรรมราช24172566.0059
32  94045 นางสาวปุณชญา  ละอองแก้วกัลยาณีศรีธรรมราช40172986.0019
33  94047 นายมุมตาซ  ชายภักตร์กัลยาณีศรีธรรมราช2782964.0064
34  94048 นางสาวศราวดี  กำจรกัลยาณีศรีธรรมราช34192982.0027
35  94051 นางสาวพลอยชมพู  ทองเทพศรีธรรมราชศึกษา16272366.0058
36  94052 นายศุภวิชญ์  คำนวนจิตรศรีธรรมราชศึกษา13271656.0080
37  94053 นางสาวดามิสา  จันทร์หอมเมืองนครศรีธรรมราช34142775.0041ส11
38  94054 นางสาวธนิษฐา  ชุมสวัสดิ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช20181856.0081
39  94055 นางสาวยมลพร  ดวงเเก้วศรีธรรมราชศึกษา23151755.0083
40  94056 นายเสฏฐพัชร  สุดคิดศรีธรรมราชศึกษา26141353.0085
41  94057 นายธนภัทร  สุจิวรรณกัลยาณีศรีธรรมราช19291664.0063
42  94058 เด็กหญิงญาณิศา  ศักดิ์ศรีสิชลคุณาธารวิทยา3591660.0071
43  94059 นายสิรภพ  นาคสันกัลยาณีศรีธรรมราช23132359.0075
44  94060 นางสาวณัฐนรี  ทองอนันต์สิชลประชาสรรค์16172356.0082
45  94061 นายพีรพัฒน์  สุทธิพิทักษ์โยธินบำรุง43111569.0050ส20
46  94062 นางสาวชญาน์นันท์  คงชำนาญโยธินบำรุง44151675.0040ส10
47  94064 นางสาวคันธารัตน์  สายชูกัลยาณีศรีธรรมราช382738103.004
48  94066 นางสาวอนันดา  ถึงพร้อมศรีธรรมราชศึกษา1441331.0098
49  94067 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้าศรีธรรมราชศึกษา37201370.0048ส18
50  94068 นางสาวตรีวิภา  เกลี้ยงประดิษฐ์กัลยาณีศรีธรรมราช33112468.0054ส24
51  94069 นางสาวพิมนิภา  บุญเรืองศรีศรีธรรมราชศึกษา2751446.0093
52  94070 นางสาวณัชชานันท์  รัศมีกัลยาณีศรีธรรมราช30182068.0052ส22
53  94071 นายปวริศ  เนียมสุ้นกัลยาณีศรีธรรมราช26361577.0038ส8
54  94073 นางสาวนัทธ์หทัย  เทพชุมกัลยาณีศรีธรรมราช29121758.0076
55  94074 นายพงษ์พิพัทธ์  พัฒนกิจท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา25171961.0070
56  94076 นายธนกฤต  แวววรรณจิตรกัลยาณีศรีธรรมราช45252999.006
57  94077 นางสาวณฐพร  เงินถาวรสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก39133284.0021
58  94079 นางสาวรินรดา  สงพราหมณ์กัลยาณีศรีธรรมราช3272160.0072
59  94080 นางสาวนรมน  มิตรรุ่งวารีทิพย์กัลยาณีศรีธรรมราช35271779.0033ส3
60  94081 นางสาวณัฐณิชา  เดือนจำรูญกัลยาณีศรีธรรมราช2351341.0095
61  94082 นายธนเดช  เดชสุรางค์กัลยาณีศรีธรรมราช32262280.0030
62  94083 นายวรันทร  นัคราเรืองท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา34131663.0065
63  94084 นายศุภวิชญ์  แก้วนพกัลยาณีศรีธรรมราช39332395.009
64  94085 นายอติวิชญ์  อรุณวงค์กัลยาณีศรีธรรมราช29132870.0049ส19
65  94086 เด็กชายธีราทร  จันดีกัลยาณีศรีธรรมราช39282592.0014
66  94087 นายวุฒิพัฒน์  ชูจินดากัลยาณีศรีธรรมราช18151649.0090
67  94088 นายกฤษตเมธ  ธรรมชาติกัลยาณีศรีธรรมราช35252282.0026
68  94089 นายชญานนท์  วิชัยดิษฐสิชลคุณาธารวิทยา43202083.0023
69  94092 นางสาวปุญญิศา  นาคันกัลยาณีศรีธรรมราช27282580.0031ส1
70  94093 นางสาวปุณญาภา  ละอองแก้วศรีธรรมราชศึกษา18161953.0086
71  94094 นายปัณณธร  นาคกรายกัลยาณีศรีธรรมราช34302084.0020
72  94095 นายพงษ์ปกรณ์  ไชยรักษ์สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช40301686.0018
73  94097 นางสาวชยาภา  พ้องงูเหลือมกัลยาณีศรีธรรมราช22202769.0051ส21
74  94098 นางสาววนัชพร  บาลจ่ายวัดจันดี35242281.0028
75  94099 นายธีระศักดิ์  ใจรักษ์สิชลคุณาธารวิทยา3224662.0066
76  94103 นางสาวธนัชชา  บุญรัตน์วัดจันดี24141048.0091
77  94105 เด็กชายธนภัทร  คงกะพันธ์ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา17112048.0092
78  94107 นายณฐกร  ขับกล่อมส่งกัลยาณีศรีธรรมราช26183478.0037ส7
79  94108 นางสาวพัชรกัญญ์  ศิริมานะกุลกัลยาณีศรีธรรมราช39243194.0011
80  94109 นายธนธรณ์  ดำดุกกัลยาณีศรีธรรมราช41231983.0022
81  94110 นางสาววรรณพร  บุญวรรณาสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช23222772.0046ส16
82  94112 นางสาวกรกฎ  รสมัยสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช2081442.0094
83  94113 นางสาวกรกช  แสนสมบูรณ์ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา24152968.0055ส25
84  94114 นางสาวเพชรลดา  เพชราสามัญศึกษาวัดแจ้ง24212065.0062
85  94116 เด็กหญิงปิยวรรณ  เพชรสงค์ทุ่งสง39113080.0032ส2
86  94117 นางสาวกัณฐมณี  กล่อมเมืองท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา29131759.0074
87  94118 นางสาวอรวิภา  ยืนยันท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา45121572.0043ส13
88  94119 นางสาวจิรัฐติกาล  เพชรรอดกัลยาณีศรีธรรมราช32152471.0047ส17
89  94120 นางสาวสายธาร  เต็มเปี่ยมสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก36352798.007
90  94122 นายธนวรรน์  ศรีอินทร์กัลยาณีศรีธรรมราช22261462.0068
91  94124 นางสาวพัชชิฎา  อะลิเเอมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ31131559.0073
92  94127 นายพงศพัศ  บุญเจริญกัลยาณีศรีธรรมราช22181454.0084
93  94128 นางสาวจารุพิชญา  ยิ่งพิมายกัลยาณีศรีธรรมราช35342392.0012
94  94129 นางสาวเพชรตะวัน  อิฏฐผลราษฎร์บำรุงลานสกา20151752.0087
95  94132 นางสาวพิมพ์ชนก  สมัยสงค์ราษฎร์บำรุงลานสกา25221562.0069
96  94133 นายนนทพัทธ์  สุทธิผกาพันพรหมคีรีพิทยาคม30212879.0036ส6
97  94134 นางสาวบัณฑิตา  พันธ์คงท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา37271882.0025
98  94135 นายพงศธร  กิจวิจารณ์กัลยาณีศรีธรรมราช35172476.0039ส9